a

Menu

Wijkcentrum 't Ni-je Terphoes

Stichting Beheer ’t Ni-Je Terphoes

Algemene voorwaarden verhuur

Stichting Beheer ’t Ni-Je Terphoes hanteert de onderstaande algemene voorwaarden bij het aangaan van incidentele- en langlopende verhuur van ruimtes binnen ’t Ni-je Terphoes.

Artikel 1 – Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door de stichting Woningstichting De Woonplaats (KvK-nummer 41038970), gesloten overeenkomsten die betrekking hebben op het gebruik van ruimte in Wijkcentrum het Ni-je Terphoes. Woningstichting De Woonplaats zal in deze voorwaarden worden aangeduid als “het wijkcentrum”. Degene die met het wijkcentrum een overeenkomst heeft gesloten dan wel wenst te sluiten ter zake het gebruik van ruimte in het wijkcentrum zal worden aangeduid als “gebruiker”.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op door het wijkcentrum ter zake van het gebruik van ruimte gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes.

1.3

De artikelen 1, 10 en 11 van onderhavige algemene voorwaarden alsook de huisregels, gelden voor een ieder die het wijkcentrum dan wel een ruimte in het wijkcentrum betreedt.

1.4

Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat een ieder, die op verzoek van, op uitnodiging van, met toestemming van of in opdracht van gebruiker, het wijkcentrum en/of de ruimtes in het wijkcentrum betreedt, bekend is met de algemene voorwaarden en de daarbij behorende huisregels.

1.5

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van anderen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6

Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest” van deze bepalingen.

1.7

De huisregels die aan deze algemene voorwaarden zijn gehecht, maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes

2.1

Alle door het wijkcentrum uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uitgebrachte offertes gelden 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2.2

Reserveringen dienen door gebruiker schriftelijk of per e-mail te worden gedaan c.q. te worden bevestigd. Offertes dienen schriftelijk of per e-mail te worden geaccepteerd of aanvaard.

2.3

Bij aanvaarding van een offerte door gebruiker behoudt het wijkcentrum zich het recht voor om de aanbieding binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

2.4

Mondelinge toezeggingen verbinden het wijkcentrum slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.

2.5

Opties gelden 7 dagen. Indien een ruimte in optie is geplaatst komt deze optie na het verstrijken van de termijn van 7 dagen, automatisch te vervallen.

2.6

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle door het wijkcentrum uitgebrachte offerte exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en/of rechten. Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s (€).

2.7

De overeengekomen gebruiksvergoeding wordt jaarlijks aangepast op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (2015 = 100).

2.8

Tarieven voor de ruimtes zijn inclusief de basisopstelling van een ruimte. Indien gebruiker gebruik wenst te maken van andere faciliteiten dan de faciliteiten die bij de basisopstelling horen worden daarvoor in overleg afzonderlijk kosten in rekening gebracht.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1

De duur waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan staat vermeld in de tussen partijen gesloten overeenkomst. Overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd zijn, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, tussentijds niet opzegbaar.

3.2

Overeenkomsten voor bepaalde tijd dienen uiterlijk 2 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk of per e-mail (beheer@terphoes.com) te worden opgezegd, tenzij in het contract een andere termijn is afgesproken. Wordt er niet of niet tijdig opgezegd dan zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor eenzelfde periode als waarvoor zij was aangegaan.

3.3

Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij in het contract een andere termijn is afgesproken. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail (beheer@terphoes.com) te geschieden waarbij er moet worden opgezegd tegen het einde van de maand.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de ruimte en gebruik van de ruimte

4.1

Tenzij met het wijkcentrum schriftelijk anders overeen is gekomen zijn de ruimtes niet beschikbaar tijdens zomer- en kerstvakanties en officiële feestdagen. Voor de data van de verschillende schoolvakanties wordt niet altijd aangesloten bij de landelijk vastgestelde schoolvakanties voor de regio Noord. Met schoolvakanties in de zin van dit artikel wordt aldus niet bedoeld de schoolvakanties zoals deze landelijk zijn vastgesteld maar de schoolvakanties zoals deze door het wijkcentrum zijn vastgesteld.

4.2

Een gebruiksperiode van een jaar bestaat altijd uit 44 weken.

4.3

Het wijkcentrum heeft te allen tijde toegang tot de ruimte(s) die in gebruik is/zijn gegeven aan gebruiker.

4.4

Indien de ruimte, die gebruiker op grond van de overeenkomst mag gebruiken, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is, mag het wijkcentrum een soortgelijke ruimte ter beschikking stellen aan gebruiker. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak maken op enige (aanvullende) vergoeding voor het niet beschikbaar zijn van de overeengekomen ruimte.

4.5

Gebruiker is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de ruimte wordt gebruikt overeenkomstig de bestemming zoals opgenomen in de overeenkomst, dit ter beoordeling van het wijkcentrum. Indien gebruiker de ruimte niet gebruikt overeenkomstig de bestemming zoals opgenomen in de overeenkomst kan het wijkcentrum de overeenkomst op grond van art. 7.1 onder f van onderhavige algemene voorwaarden ontbinden.

4.6

Het maximaal toegestane geluidsniveau is 80 decibel. Indien gebruiker verwacht dat dit geluidsniveau zal worden overschreden zal hij het wijkcentrum hier, minimaal 1 week van tevoren, over inlichten en toestemming vragen om dit geluidsniveau te mogen overschrijden. Indien het wijkcentrum toestemming geeft zal zij dit schriftelijk doen. Er is aldus alleen sprake van toestemming, om het maximale geluidsniveau te overschrijden, indien het wijkcentrum hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

4.7

Indien, zonder schriftelijke toestemming van het wijkcentrum, het maximaal toegestane geluidsniveau wordt overschreden, is het wijkcentrum gerechtigd om één van haar medewerkers dan wel een andere persoon, het geluidsniveau naar beneden te laten bijstellen. Ook indien het geluidsniveau binnen het toegestane maximum blijft, doch, naar het oordeel van het wijkcentrum hinderlijk is, is het wijkcentrum gerechtigd om één van haar medewerkers dan wel een andere persoon, het geluidsniveau naar beneden te laten bijstellen.

4.8

Gebruiker is uitsluitend zelf gerechtigd om de ruimte te gebruiken en mag de ruimte aldus niet aan derden in gebruik geven, zulks op straffe van een boete van € 250,- exclusief BTW voor elke keer dat gebruiker in strijd handelt met deze bepaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.9

De ruimte wordt geacht door gebruiker in goede staat te zijn aanvaard. Indien er door gebruiker, beschadigingen worden geconstateerd dient dit binnen 10 minuten, nadat de ruimte in gebruik is genomen door gebruiker, te worden gemeld bij de coördinator van het wijkcentrum. Meldt gebruiker eventuele schade niet binnen 10 minuten na het in gebruik nemen van de ruimte, dan wordt deze schade, behoudens tegenbewijs, vermoed te zijn veroorzaakt door gebruiker en is gebruiker aansprakelijk voor de schade. Gebruiker dient deze schade, met inachtneming van art. 4.12 van deze algemene voorwaarden, aan het wijkcentrum te vergoeden.

4.10

Gebruiker dient de ruimte na afloop af te sluiten en zich af te melden bij coördinator van het wijkcentrum. Indien gebruiker de ruimte niet afsluit en/of zich niet afmeldt dan wel ontstane schade aan apparatuur niet, is gebruiker, behoudens tegenbewijs, aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan vanaf het moment dat gebruiker de ruimte in gebruik heeft genomen tot en met het moment waarop gebruiker de ruimte heeft afgesloten en zich heeft afgemeld.

4.11

Gebruiker zal de ruimte op zorgvuldige wijze gebruiken. Na afloop van het gebruik zal de ruimte door gebruiker schoon worden opgeleverd, dat wil zeggen vrij van afvalstoffen en vrij van beschadigingen en bezemschoon. De ruimte dient na gebruik ook te worden teruggebracht in de basisopstelling zoals de ruimte is aangetroffen voor aanvang. Zaken die gebruiker heeft meegebracht moeten na afloop van het gebruik worden meegenomen.

4.12

Ingeval van schade die is veroorzaakt door gebruiker, of die op grond van artikel 4.9 wordt vermoed te zijn veroorzaakt door gebruiker, geeft gebruiker het wijkcentrum hierbij toestemming om de schade op kosten van gebruiker te (laten) herstellen. Indien de ruimte en/of kleedkamers niet schoon worden achtergelaten en/of niet zijn teruggebracht in de basisopstelling dan zal het wijkcentrum de kosten van de schoonmaak en/of de kosten voor het terugbrengen van de ruimte in de basisopstelling, bij gebruiker in rekening brengen. De kosten van herstel en/of de schoonmaaknota en/of de kosten voor het terugbrengen van de ruimte in de basisopstelling dienen door gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ter zake te worden betaald.

4.13

Indien gebruiker, tijdens het gebruik van de ruimte, constateert dat het wijkcentrum – naar het oordeel van gebruiker – tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, dan wel de ruimte niet voldoet aan de overeenkomst, dan dient gebruiker ter zake onmiddellijk een klacht in bij de coordinator van het wijkcentrum. De klacht zal zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd en er zal, indien mogelijk, direct actie worden ondernomen. Klachten die niet worden ingediend op het moment dat het wijkcentrum – naar het oordeel van de gebruiker – tekort schiet en/of op het moment dat de ruimte niet voldoet aan de overeenkomst, worden niet meer in behandeling genomen.

4.14

Het is ten strengste verboden zonder toestemming van het wijkcentrum ramen, deuren, muren, panelen, vloeren enz. te benagelen, te beplakken en/of te beschilderen. Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel worden voorzien. Afwijkingen en eventuele uitzonderingen kunnen slechts met uitdrukkelijke toestemming van het wijkcentrum worden toegestaan.

4.15

De gebruiker zorgt ervoor dat een vlotte toegang, doorgang en uitgang van de ruimte gewaarborgd blijft. Het is verboden om deuren af te sluiten tijdens activiteiten of nooduitgangen te versperren. Het is eveneens verboden om brandblusapparaten of haspels in te sluiten. Het is ook niet toegestaan om de noodverlichting uit te schakelen. De gebruiker en zijn gasten dienen alle vigerende voorschriften betreffende openbare veiligheid en openbare orde na te leven.

4.16

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende BHV-ers en een risico inventarisatie & evaluatie. Gebruiker wordt geadviseerd om kennis te nemen van de vluchtroutes in het wijkcentrum en wordt dringend verzocht om deelnemers, gasten en/of andere genodigden te attenderen op de nooduitgang(en) die te vinden zijn op de ontruimingsplattegrond in het wijkcentrum.

4.17

Gebruiker zorgt voor een goede organisatie en voor toezicht, tijdens, voor en na afloop van het gebruik van de ruimte.

4.18

Gebruiker laat nooit meer personen tot een ruimte toe dan het voorgeschreven aantal maximum personen van die betreffende ruimte.

4.19

Gebruiker dient zorg te dragen voor het afsluiten van relevante verzekeringsovereenkomsten. Met name, doch niet uitsluitend, een verzekering in het kader van de door gebruiker uit te oefenen activiteiten in de ruimte van het wijkcentrum alsook een aansprakelijkheidsverzekering op grond waarvan eventuele aanspraken van het wijkcentrum op gebruiker zijn gedekt.

Artikel 5 – Annulering

5.1

Annuleren kan alleen per e-mail via reserveringen@terphoes.com. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de e-mail door het wijkcentrum is ontvangen. Indien gebruiker binnen twee werkdagen geen bevestiging van zijn annulering heeft ontvangen dient hij telefonisch contact op te nemen met het wijkcentrum om te verifiëren of het e-mailbericht met de annuleringsmededeling wel is ontvangen.

5.2

Indien een ruimte is gereserveerd voor gebruik, welk gebruik geen periodiek gebruik is, dan geldt de volgende annuleringsregeling:

bij no show op de gereserveerde datum dien gebruiker 100% van de overeengekomen gebruiksvergoeding en andere overeengekomen vergoedingen (bijv. extra faciliteiten, catering etc.) te voldoen.

5.3

Indien een ruimte is gereserveerd voor periodiek gebruik dient gebruiker het bij het wijkcentrum, uiterlijk twee weken van tevoren, te melden indien de ruimte, om welke reden dan ook, niet wordt gebruikt. Gebruiker kan, indien hij geen gebruik wenst te maken van de voor periodiek gebruik gereserveerde ruimte, geen aanspraak maken op korting, verrekening of kwijtschelding van de overeengekomen gebruiksvergoeding. Ook indien de ruimte niet is gebruikt blijft gebruiker aldus de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5.4

Indien een ruimte, die voor periodiek dan wel incidenteel gebruik door gebruiker was gereserveerd, op grond van een annulering dan wel melding op grond van art. 5.3 van onderhavige voorwaarden, niet langer is gereserveerd voor gebruiker is het wijkcentrum gerechtigd om de ruimte beschikbaar te stellen aan een andere gebruiker.

Artikel 6 – Toegang en apparatuur (indien van toepassing)

6.1

Sleutels worden niet beschikbaar gesteld voor incidentele huurders, tenzij anders overeengekomen.

6.2

Indien gebruiker gebruikt maakt van apparatuur van het wijkcentrum zal deze apparatuur voor het gebruik worden klaargezet door het wijkcentrum.

6.3

Indien de apparatuur beschadigd wordt ingeleverd zal het wijkcentrum, indien mogelijk, de apparatuur laten herstellen dan wel nieuwe apparatuur bestellen (dit ter vrije keuze van het wijkcentrum). De kosten van herstel of vervanging dienen door gebruiker aan het wijkcentrum te worden vergoed. Gebruiker ontvangt voor de te vergoeden kosten van herstel of vervanging een factuur die door gebruiker binnen 14 dagen moet worden betaald.

Artikel 7 – Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

7.1

Het wijkcentrum is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien:

a.) de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.) na het sluiten van de overeenkomst het wijkcentrum ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen, dat de gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen;

c.) de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d.) door de vertraging aan de zijde van de gebruiker niet langer van het wijkcentrum kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

e.) het wijkcentrum tot de ontdekking komt dat gebruiker een doel heeft dat strijdig is met de Nederlandse rechtsorde en/of algemeen erkende (rechts)beginselen zoals deze gelden in de Nederlandse samenleving.

f.) gebruiker de ruimte niet gebruikt overeenkomstig de bestemming zoals vastgelegd in de tussen partijen gesloten overeenkomst;

g.) de gebruiker surseance van betaling heeft aangevraagd, het faillissement van gebruiker is aangevraagd of indien gebruiker in staat van faillissement is verklaard;

7.2

Voorts is het wijkcentrum bevoegd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het wijkcentrum kan worden gevergd.

7.3

Indien het wijkcentrum tot opschorting, opzegging of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.

7.4

Indien gebruiker de overeenkomst tussentijds ontbindt, opzegt of op andere wijze beëindigt, dan dient gebruiker, ongeacht de reden van ontbinding, opzegging of beëindiging, de volledig overeengekomen gebruiksvergoeding over de resterende duur ineens te betalen. De resterende duur is bij overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd de duur tussen de datum van ontbinding, opzegging of beëindiging en de overeengekomen einddatum. Bij overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd is de resterende duur de duur tussen de datum van ontbinding, opzegging of beëindiging te vermeerderen met de op grond van artikel 3.3 van onderhavige voorwaarden, in acht te nemen opzegtermijn.

7.5

Indien het wijkcentrum de overeenkomst tussentijds ontbindt, opzegt of op andere wijze beëindigt en de reden van opzegging, ontbinding of beëindiging is toe te rekenen aan gebruiker dan zal gebruiker de volledig overeengekomen gebruiksvergoeding over de resterende duur ineens te betalen. Bij overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd is de resterende duur de duur tussen de datum van ontbinding, opzegging of beëindiging te vermeerderen met de op grond van artikel 3.3 van onderhavige voorwaarden in acht te nemen opzegtermijn.

7.6

De opzegging, ontbinding of beëindiging is in ieder geval aan de wederpartij toe te rekenen indien de overeenkomst wordt ontbonden, opgezegd of beëindigd, ingevolge artikel 7.1 onder a tot en met g en 7.2 van onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 8 – Overmacht

8.1

Het wijkcentrum is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

8.2

Onder “overmacht” in de zin van dit artikel worden begrepen omstandigheden die geen rechtstreeks gevolg zijn van een handelen of nalaten van het wijkcentrum c.q. haar medewerkers.

8.3

Het wijkcentrum is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die is veroorzaakt doordat het wijkcentrum, als gevolg van overmacht, deze niet kon nakomen.

Artikel 9 – Betaling

9.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, korting of verrekening door bijschrijving of overmaking op de door het wijkcentrum aangegeven bank- of girorekening.

9.2

Indien gebruiker in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is gebruiker van rechtswege in verzuim.

9.3

Indien gebruiker in verzuim is zal het wijkcentrum de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen die worden berekend conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.4

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van gebruiker zijn de vorderingen van het wijkcentrum op gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

9.5

Gebruiker is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan het wijkcentrum verschuldigde.

9.6

Het wijkcentrum kan, zonder opgaaf van reden, vooruitbetaling of aanbetaling verlangen voordat zij een ruimte in gebruik geeft.

9.7

Het wijkcentrum kan een waarborgsom verlangen voordat zij een ruimte in gebruik geeft.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1

Indien het wijkcentrum aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2

Onder het wijkcentrum zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

10.3

De aansprakelijkheid van het wijkcentrum voor schade van gebruiker en/of bezoekers van het wijkcentrum dan wel anderen die schade hebben geleden, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door het wijkcentrum dan wel schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van het wijkcentrum is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van het wijkcentrum wordt gedekt c.q. uitgekeerd. Indien de schade niet door de verzekeraar van het wijkcentrum wordt gedekt c.q. uitgekeerd wordt aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,-.

10.4

De schade zoal bedoeld in artikel 10.3 van onderhavige voorwaarden omvat materiële schade, letselschade, overlijdensschade, immateriële schade en eventuele andere schade, met uitzondering van de in artikel 10.7 genoemde schade.

10.5

Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van het wijkcentrum.

10.6

Het wijkcentrum is steeds bevoegd de schade van de gebruiker en/of bezoekers van het wijkcentrum dan wel anderen die schade hebben geleden, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe degene die schade heeft geleden alle medewerking zal verlenen.

10.7

Het wijkcentrum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.8

Het wijkcentrum is nimmer aansprakelijk voor verlies dan wel beschadiging van persoonlijke zaken van gebruiker dan wel bezoekers dan wel anderen indien het verlies dan wel de beschadiging niet is toe te rekenen aan het wijkcentrum.

10.9

Het wijkcentrum is nimmer aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken die gebruiker meeneemt, gebruikt, neerzet, achterlaat of opslaat in het wijkcentrum. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het (laten) verzekeren van deze zaken.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1

Op de aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan of op deze algemene voorwaarden en de huisregels zelf is Nederlands recht van toepassing.

11.2

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3

Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het wijkcentrum is gevestigd.

Loading...